วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หลักสูตรแกนกลาง 2551(ต่อ)


ประเด็นถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง 2551
ถาม
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแนวทางดำเนินการอย่างไร
ตอบ
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดโครงสร้างเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ชั่วโมงและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) จำนวน 360 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาสามารถกำหนดเวลาสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนที่เป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยกำหนดเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมและในแต่ละปี ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
-ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)รวม 6 ปีจำนวน 60 ชั่วโมง
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) รวม 3 ปี จำนวน 45 ชั่วโมง
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง
สำหรับวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น จัดบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม หรืออาจจะจัดแยกเป็นกิจกรรมต่างหาก
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น